እዛ ሓሳድ ዓይኒ! ክሳብ ትነቝር፡ ደም ቅንኢ ክትዓቝር፡ ጸጸኒሓ ክትነዝዕ፡ ካን ዶ! ኮይንዋ’ዩ? (ካልኣይ ክፋል)

News ትግርኛ
tplf-lie-machine
እታ ብመልክዕ ሙዚቃዊ ድራማ፡ ብምኵር ኣልቃሲ ዝፈነወት “ወፍሪ ሆሊኮፕተር ኤምኣይ-35” ዝብል ስያመ ዝተዋህ ቴፕ፡ ናብ’ተን ወያነ ብጎድኒ ዘቖመን መርበባት ሓበሬታ፡ ትግራይ ኦንላይን፡ ዓዋተ፡ መስከረም፡ ኣውራምባ፡ ኣስማሪኖ፡ ኣሰናን ምስተጋማደሐ ፡ ከም’ቲ ጃንዳ ዝሓለሞ፡ ሰባት ከየሻቐለት፡ መልእኽቲ ከየመሓላለፈት በርዒና ተሪፋ። ኣዬ ውርደትን!

ተወልደ ብእምነት

ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ብሓባር ክንተናኽፎ ዝጸናሕና ነጥብታት፡ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝምዕብል ዘሎ ሓቅታት፣ ወያነ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብተላኣኣኽነት መጋበርያ ኮይኑ ክፈጥሮ ዝጸንሐ ጸገማት፡ ክንፍታት ተልእኾኡ ተሰላሊዑ፡ ሎሚ ናይ ምግባርን ምኽዳምን ኣኻእልኡ ክዳኸም እንከሎ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ኸኣ፡ ከም ስርዓት ንቀጻልነቱን ህላውነቱን፡ ዘየዋጽእ፡ ሓያል ዘይዕገት ተጻብኦታት ካብ ህዝብን ሰራዊትን ክገጥሞ፡ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ፖለቲካዊ ወጥርን ቅልውላውን እናተለለወ ኢዩ።

ብፍላይ ነቲ ካብ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ዝተጓኖፎ ሓያል ጽፍዒት፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ፡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ምኵራት ላዕለዎት መኮንናት፡ ብተኻታታሊ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምህዳም፡ ካብኡ ሓሊፉ ካብ’ቶም ናተይ ዝብሎም ከይተረፉ (ኣብረርቲ ኣየር) ሄሊኮፕተር ሒዞም ምስዋር፡ ነቲ ጃንዳ ሓንቲ ካብ’ተን ንኣእምርኡ ዝሰወረት ወቕዒ ብምንባራ፡ እዛ ኣብ’ታ ዝሐለፈት ሰሙን ዝፈነዋ ቴፕ፡ ናይ ሓዘን መግለጺ፡ “ወፍሪ ሆሊኮፕተር ኤምኣይ-35” ዝብል ስያመ ዝተዋህባ መልቀስ፡ ብመልክዕ ሙዚቃዊ ድራማ፡ ብጥንቃቐ፡ ብምኵር ኣልቃሲ (ኣልቓሽ) ተቐሪጻ ናብ’ተን ብጎድኒ ዘቖመን መርበባት ሓበሬታ፡ ትግራይ ኦንላይን፡ ዓዋተ፡ መስከረም፡ ኣውራምባ፡ ኣስማሪኖ፡ ኣሰናን ከም እትጋማዳሕን ተጌሩ። እቲ ዘገርም፡ ኣብ’ተን ብወግዒ ዝፍለጣ መራኸቢ ብዙሓን’ቲ ስርዓት ኣይተዘርገሐትን። እታ ፈነወ ናይ ሽርሕን ቅጥፈትን ምዃና ድማ ኣቀዲምካን ኣጸቢቕካን ንኽትፈልጥ ጊዜ ኣይወሰደትን። ኮይኑ ግን፡ ኣብ’ዚ ዝቕጽል ዝርዝራተይ፡ እታ ቴፕ ከተማሓላልፎ እተደለየ፡ ጨመተኣ ናብ መን ከም ዘነጻጸረት ሓደ-ሓደ ነጥብታት ክጠቅስ።